Formy i metody pracy

PSONI Zamość

Podczas realizacji projektu  uczestnicy poddawani są następującym terapiom:

1. Zajęcia  rewalidacyjne: wszelkie działania wchodzące w zakres rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych  to:
  • dynamizowanie rozwoju,
  • kompensowanie czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń,
  • optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone.

2. Rehabilitacja  społeczna: socjalizacja, uczestnictwo w życiu grupy, przynależność do środowiska rówieśniczego, zaspokajanie potrzeb szacunku i uznania.
3. Fizjoterapia: zabiegi fizjoterapeutyczne mające na celu unikanie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne, masaże zapobiegające spastyce mięśni, likwidowanie napięcia mięśniowego i inne czynności wchodzące w zakres fizjoterapii.
4. Terapia przez ekspresję: (muzykoterapia. arteterapia), które będą miały na celu twórcze oddziaływanie na beneficjentów oraz pobudzanie ich do aktywności artystycznej, a przez to do rozwoju osobowości i pełniejszego uczestnictwa w kulturze i życiu.
5. Zajęcia z psychologiem m.in. umożliwią wzmacnianie zaufania do siebie i innych, budowanie poczucia własnej wartości oraz kontrolowania i rozpoznawania własnych emocji.
6. Odciążenie rodzin: dzięki temu, że osoba niepełnosprawna będzie mogła przebywać w świetlicy, rodzice będą mogli podjąć pracę, zmniejszą  się wydatki na prywatną rehabilitację, która stanie się zbędna dzięki czemu uniknie się pogłębiającej się pauperyzacji rodzin osób niepełnosprawnych.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI