Informacje

PSONI Zamość

OREW w Zamościu prowadzi Wczesne Wspomaganie Rozwoju, przeznaczone dla dzieci przejawiających zaburzenia w rozwoju od chwili ich wykrycia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Grupa Wczesnego Wspomagania w OREW w Zamościu jest organizowana dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2017r.

Nasz ośrodek posiada warunki umożliwiające realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności wykwalifikowanych specjalistów, odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania.

Forma zajęć:
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących nie więcej niż 3 dzieci, z udziałem ich rodziny.

Wymiar zajęć:
Wczesne wspomaganie organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, określonych przez zespół terapeutyczny.

Zespół terapeutyczny:
Wczesne wspomaganie prowadzi zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej "zespołem", powoływany przez dyrektora OREW w Zamościu.
 
W skład zespołu wchodzą:
 • Pedagog specjalny
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Lekarz rehabilitacji
 • Terapeuta zajęć ruchowych
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka
 
Do zadań zespołu należy w szczególności:
 • Ustalenie kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny;
 • Współpraca z jednostkami współdziałającymi w zakresie wczesnego wspomagania, w szczególności jednostkami opieki zdrowotnej i jednostkami pomocy społecznej, w zakresie prowadzonej rehabilitacji, terapii i pomocy społecznej;
 • Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu zajęć wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka, a także koordynowanie, opiniowanie i weryfikowanie tych programów;
 • Analizowanie postępów dziecka i skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań w zakresie kształcenia, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • Określenie sposobu i warunków współpracy z rodziną dziecka;
 • Szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań pobudzających psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka

Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez:
 • Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania;
 • Udzielanie pomocy w rozpoznawaniu zachowań dziecka oraz prawidłowej reakcji na te zachowania;
 • Informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w odpowiednie środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania

Pomoc jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie jest bezpłatna.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI