Procedury przyjęcia

PSONI Zamość

PROCEDURY PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO OREW W ZAMOŚCIU

Zasady ogólne (w oparciu o Statut Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przyjęty Uchwałą nr 14 ZG PSOUU z dnia 06.03.2005r.)

1. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym ze sprzężonymi niepełno sprawnościami w wieku 3-25 lat, które potrzebują kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacyjno- terapeutyczno- edukacyjno- rewalidacyjnej pomocy świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do stanu wychowanków.

2. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie: a) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, b) orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego dziecku w wieku przedszkolnym lub w wieku 6 lat, c) orzeczenia PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, d) orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełno sprawnościami i chorobami, e) skierowania od lekarza, które jest wymagane w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej.

3. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie.

4. W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

5. Przyjęcia dzieci odbywają się do końca sierpnia każdego roku, w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając potrzeby i możliwości OREW przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

6. Decyzje o przyjęciu dziecka do placówki podejmuje Zarząd Koła na wniosek dyrektora OREW.

7. W OREW realizowane są odpowiednie do niepełnosprawności wychowanków podstawy programowe kształcenia ogólnego, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu.


ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO OŚRODKA REHABILIACYJNO- EDUKACYJNO -WYCHOWAWCZEGO W ZAMOŚCIU

1. Do OREW w Zamościu przyjmowane są dzieci na podstawie: a) orzeczenia PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, b) orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełno sprawnościami i chorobami, c) skierowania od lekarza, które jest wymagane od każdego dziecka, które w placówce korzysta ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej.

2. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie podania rodziców lub prawnych opiekunów do dyrektora OREW.

3. W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

4. W wyżej wymienionym przypadku ze szkołą macierzystą zawarte zostaje porozumienie na ściśle określonych warunkach, podpisane przez dyrektora szkoły macierzystej oraz dyrektora OREW.

5. Przyjęcia dzieci odbywają się do końca sierpnia każdego roku, w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając potrzeby oraz możliwości OREW przyjęcie może nastąpić w innym terminie.

6. Decyzję o przyjęciu do OREW przyjmuje Zarząd Koła w Zamościu na wniosek Dyrektora OREW.

7. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów rodzice lub prawni opiekunowie podczas rozmowy wstępnej zobowiązani są do okazania dokumentacji medycznej, dotyczącej dotychczasowego leczenia i rehabilitacji dziecka.

8. Psycholog OREW wypełnia wraz z rodzicami Kartę Przyjęcia Dziecka (wzór karty - załącznik 1).

9. Dziecko z rodzicami lub opiekunami konsultowane jest przez specjalistów OREW: lekarz rehabilitacji, lekarz neurolog, psycholog, logopeda, pedagog, z których każdy dokonuje wstępnej diagnozy potwierdzając wpisem w karcie.

10. Dziecko na podstawie wstępnej diagnozy wielospecjalistycznej skierowane zostaje przez Dyrektora OREW do odpowiedniej grupy edukacyjnej lub zespołu rewalidacyjno-wychowawczego.

11. W przypadku gdy dziecko lub rodzice nie spełnią wyżej wymienionych kryteriów lub ośrodek nie jest w stanie zapewnić dziecku ( ze względu na stan zdrowia) odpowiednich warunków do nauki, rehabilitacji i opieki - ośrodek może odmówić przyjęcia do placówki.


PROCEDURY DIAGNOZY MEDYCZNEJ

1. Podczas przyjęcia dziecka do OREW wymagane jest:

- Skierowanie od specjalisty: neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej, ortopedy - traumatologa, chirurga dziecięcego, reumatologa - w zależności od rodzaju schorzenia i potrzeby ewentualnej rehabilitacji;

- Skierowanie od neonatologa respektowane wyłącznie przy potrzebie wczesnej interwencji.

2. Badanie wstępne dziecka w OREW odbywa się wyłącznie w obecności rodziców - wymagana jest cała dotychczasowa dokumentacja medyczna dziecka.

3. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań diagnostycznych - lekarz Ośrodka wydaje skierowanie do odpowiedniego specjalisty - celem konsultacji. Na leczenie stałe w/w skierowanie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ( lekarz rodzinny, pediatra).

4. Rozmowa z rehabilitantem prowadzącym zajęcia z dzieckiem w celu ustalenia wspólnego kierunku oddziaływań i wymagań w dalszym usprawnianiu podczas pobytu w placówce.

5. Okresowa kontrola stanu zdrowia dziecka, konsultacje z rodzicami i ewaluacja oddziaływań rehabilitacyjnych.


PROCEDURY DIAGNOZY I KWALIFIKACJI DO TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

1. Rozmowa wstępna i wywiad dotyczący dotychczasowego przebiegu rozwoju, rehabilitacji i terapii dziecka, określenie zachowań trudnych dla rodzica w domu oraz jego oczekiwań dotyczących pracy z uczniem.

2. Analiza dokumentacji psychologicznej, w tym orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczącej odpowiedniego kształcenia dziecka.

3. Obserwacja dziecka w czasie aktywności własnej, zabaw kierowanych prowadzonych przez psychologa.

4. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem dostępnych narzędzi badawczych ( wykaz testów i narzędzi badawczych - załącznik 2).

5. Diagnoza funkcjonalna - określenie słabych i mocnych stron dziecka oraz wskazanie głównych celów terapeutycznych.

6. Obserwacja procesu adaptacji dziecka w placówce.

7. Określenie możliwości rozwojowych i kierunków pracy terapeutycznej w zespole terapeutycznym.

8. Terapia psychologiczna indywidualna lub grupowa, zgodna z potrzebami dziecka, w tym ukierunkowana na:

- Usprawnianie i rozwijanie kontaktu z dzieckiem,

- Wydłużanie okresu koncentracji i skupienia na zadaniu,

- Rozwijanie kompetencji społecznych: obserwacji, naśladownictwa, współpracy i współdziałania,

- Niwelowanie niepożądanych zachowań, utrudniających pracę pedagogiczną oraz funkcjonowanie w grupie,

- Zajęcia relaksacyjne i wyciszające,

- Zajęcia rozwijające aktywność poznawczą, w tym stymulację polisensoryczną w sali doświadczania świata.

- Zajęcia grupowe z wykorzystaniem Metody Weroniki Sherbourne.

9. Monitorowanie tempa nabywania nowych umiejętności, ewaluacja działań terapeutycznych.

10. Psychoedukacja rodziców: udzielanie porad i wskazówek do pracy w domu, wspieranie rodzin i włączanie w pracę z dzieckiem.

11. Stała współpraca z zespołem specjalistów OREW w celu dostosowania wymagań terapeutycznych do możliwości i potrzeb ucznia.


PROCEDURY DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ

1. Wywiad z rodzicami.

2. Analiza dokumentacji medycznej.

3. Orientacyjne badanie słuchu fizycznego lub obserwacja reakcji słuchowych dziecka.

4. Ocena stanu narządów artykulacyjnych.

5. Badanie mowy: - rozumienie, - nazywanie, - powtarzanie, - spontaniczne wypowiedzi, - artykulacja

6. W przypadku gdy dziecko nie podejmuje żadnej z proponowanych prób, nie można nawiązać współpracy, wówczas obserwujemy jego zachowanie i sposób komunikowania się z otoczeniem.

Procedura powinna być stosowana elastycznie zarówno w zakresie kolejności czynności diagnostycznych jak i dobieranych metod.


PROCEDURY DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

1. Rozmowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka:

- Funkcjonowanie dziecka w rodzinie

- Mocne i słabe strony dziecka

2. Szczegółowa analiza dokumentów ucznia:

- Wnikliwa analiza orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zawartych w nich zaleceń.

- Zapoznanie z dokumentacją opisującą wcześniejsze losy edukacyjne dziecka ( opinie, oceny funkcjonowania dziecka wykonane w innych placówkach - przedszkole, ośrodek wczesnej interwencji, ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła, inna placówka).

- Zapoznanie z dodatkowymi dokumentami dostarczonymi przez rodziców ( opiekunów) tj. karty zdrowia dziecka, wyniki badań psychologicznych wykonane w innych placówkach).

3. Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, będącego podstawą do prowadzenia dalszej terapii.

4. Obserwacja pedagogiczna umiejętności i zachowań dziecka w zakresie czterech sfer funkcjonowania: samoobsługa, komunikacja, uspołecznienie i motoryki dużej, małej.

5. Zapoznanie z diagnozą psychologiczną, logopedyczną i medyczną ucznia.

6. Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (sporządzenie diagnozy funkcjonalnej).

7. Skonstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego lub Indywidualnego Programu Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Informacje kontaktowe

logo
Adres: ul. Gen. Orlicz-Dreszera 14, 22-400 Zamość
Telefon: 84 639 23 58
Email: [email protected]

Dane stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

KRS 0000044273
NIP 922-18-21-220

Numer naszego konta:  
PBS Zamość 61 9644 0007 2001 0000 1052 0004

Wesprzyj nas

Fanimani
1% PSONI